För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa

Samarbetet inom ramen för Avicii Arena sätter ungas psykiska hälsa i fokus

Den 19 maj 2021 bytte Globen i Stockholm namn till Avicii Arena. Detta till minne av Tim (Avicii) Bergling och med ungas psykiska hälsa i fokus.

Från lanseringen av ”För alla unga” på Avicii Arena den 1 december 2021.

Vill du ta del av hela eventet och alla föreläsningar klicka här.

 

Vi på Trygg-Hansa, Stockholm Live, Bauhaus och Tim Bergling Foundation delar alla visionen och viljan att minska den psykiska ohälsan genom att placera Sveriges unga i centrum och visa att vuxenvärlden bryr sig. Genom att fokusera på det förebyggande arbetet och bidra med kunskap, konkreta verktyg och aktiviteter kopplat till ungas psykiska hälsa ger vi ungdomar bättre förutsättningar att må bra samtidigt som vi gör vuxna medvetna om hur utbredd den psykiska ohälsan är bland unga idag. Tillsammans bidrar vi till att öka ungas välmående och framtidstro.

"Idag uppger ungefär varannan 15-åring att de upplever återkommande psykosomatiska symtom."

Idag uppger ungefär varannan 15-åring att de upplever återkommande psykosomatiska symtom som till exempel huvudvärk, oro, ont i magen och sömnsvårigheter som påverkar deras psykiska välmående. Forskning visar på att förändrade livsvillkor bland unga, skolans struktur och system samt oro inför arbetsmarknaden påverkar ungdomars psykiska hälsa i hög grad. Många unga upplever att de lever i ett prestationssamhälle med stora krav på att vara högpresterande i alla livets sammanhang; i skolan, inom idrotten, bland vänner och på sociala medier. Ungdomarna uppger också höga förväntningar och ständig press från vuxenvärlden.

Som ung är det en stor utmaning att veta hur man ska hantera känslor som stress, press och oro. Det är svårt att avgöra vad som kännetecknar känslor som är en naturlig del av livet och som man kan hantera med rätt kunskap, stöd och verktyg, och vilka känslor som kan vara ett tecken på att man är i riskzonen för psykisk ohälsa och vart man vänder sig om man behöver hjälp.

Unga berättar – vi lyssnar

Trygg-Hansas forskningsstiftelse är en del av UNICEF:s och Karolinska institutets rapport om barn och ungas psykiska hälsa i Sverige – Lyssna, vi har något att säga! I intervjuerna lyfter ungdomar bland annat fram följande viktiga insikter:

  • Skolan är en mycket viktig plattform där barn och unga tydligt önskar ett ännu större ansvarstagande från sina lärare och annan personal i skolan, särskilt mot mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa.
  • Föräldrar behöver bli mer medvetna om hur deras förväntningar påverkar ungdomarna. Idag drar sig många barn och unga för att tala med sina föräldrar när de inte mår bra och väljer istället vänner, vuxna på skolan eller hjälplinjer.
  • De önskar att fler aktivt frågar hur de mår, att vuxna lyssnar, är mer närvarande i deras liv och agerar särskilt om någon drar sig undan, ändrar beteende, är stökig eller visar att de mår dåligt på andra sätt.

Vi sätter psykisk hälsa på schemat!

För oss är det viktigt att arbeta förebyggande och hjälpa ungdomar tidigt genom att ge dem kunskap och förståelse för vad psykisk ohälsa är, vad som är normala känslor och en naturlig del av livet, vart man kan vända sig om man behöver stöd samt ge unga verktyg för att själva kunna hitta förutsättningar att må bra. Vi vänder oss också till vuxna med ungdomar i sin närhet, då vi vet hur viktiga vi vuxna är i deras liv.

En stor del av ungdomars tid spenderas i skolan, och nu sätter vi psykisk hälsa på schemat! Tillsammans med ungdomar samt flertalet experter och forskare har vi utvecklat För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa för högstadiet som är anpassad till ungdomars behov och förutsättningar och som lärare kan använda som en del i undervisningen.

För oss är det en självklarhet att den digitala utbildningen är kostnadsfri då vi vill ge alla som vill möjlighet att ta del av den. Självklart kan även den som går på gymnasiet, är vårdnadshavare/förälder, idrottsledare eller “bara” intresserad gå igenom utbildningen.


Deltagare och referenser

Innehållet i utbildningen För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa är vetenskapligt förankrat och framtaget tillsammans med experter och forskare med stor kunskap kring de ämnen som förmedlas. Även ungdomar är en källa till kunskap där hänsyn har tagits till ungas önskemål gällande bland annat utbildningens visuella uttryck och innehåll.

Ungdomar

Ungdomar har involverats både i arbetet inför utbildningsinsatsen och under produktion av innehållet.

En högstadieklass från Kronängsskolan, Vaxholm.
En högstadieklass från Åsaskolan, Åsa.
Och många fler ungdomar från högstadieskolor runt om i landet.

Innan arbetet påbörjades genomfördes en förstudie bland ungdomar i högstadieåldern samt bland lärare och övrig skolpersonal. Syftet var att få ta del av ungdomarnas samt skolpersonalens tankar kring det befintliga arbete som bedrivs i skolan idag rörande ungas psykiska hälsa, vad de saknar, vad de önskar för typ av insatser, vad de behöver etc. Under arbetets gång har vi i målgruppen genomfört fokusgrupper samt flera användartester.

Innehållet i första delen om Hjärnhälsa i utbildningen För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa baseras på utbildningsföretaget Hjärnberikads koncept ”10 goda vanor”. Hjärnberikad startades av lärarna Linda Bellvik och Ulrika Ahlqvist med syftet att ge unga förutsättningar att själva påverka sin hjärnhälsa positivt.

”10 goda vanor” är ett utbildningskoncept som har till syfte att utveckla god hjärnhälsa hos barn och ungdomar där skolans personal, elever och vårdnadshavare tillsammans verkar för en hållbar utveckling. Arbetet grundar sig på forskningsresultat av bland annat hjärnforskare och professor Rolf Ekman (Neurokemi laboratoriet Sahlgrenska, Göteborgs Universitet) och professor i didaktik Aadu Ott (Göteborgs universitet).

10 goda vanor har funnits sedan 2013 och har utvecklats av Hjärnberikad tillsammans med Halmstads kommun. Konceptet har testats, prövats och fortsatt att utvecklas sedan dess, både på gymnasiet och inom förskola och grundskola. I två omgångar har det hälsofrämjande arbetet fått medel från Skolverket och det har blivit uppmärksammat som en lyckad metod att arbeta för god hjärnhälsa i antologin ”Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling: – i teori och praktik” (2021 Eva Hjörne, Roger Säljö). Konceptet har fått spridning runt om i svenska skolor och också internationellt, bland annat i Spanien och Polen.

Vetenskaplig grund

För mer information om den vetenskapliga grunden till Hjärnberikads 10 goda vanor, läs: A Flourishing Brain in the 21st Century: A Scoping Review of the Impact of Developing Good Habits for Mind, Brain, Well-Being, and Learning.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn och unga. Sedan flera år tillbaka samarbetar Trygg-Hansa med Bris. Ett partnerskap som ger oss möjlighet att öka vårt engagemang och vårt strategiska arbete för att konkret bidra till att alla barn och unga som behöver får stöd. Vi har bland annat bidragit till att Bris kan anställa fler kuratorer som innebär att fler barn och unga får möjlighet att prata med en vuxen. Vi möjliggör även att Bris kan ha öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Del två om Tonårstiden, känslor och psykisk ohälsa i utbildningen i För alla unga – en utbildning i psykisk ohälsa baseras på Bris många möten med barn och unga varje år samt deras insikter och kunskap från dessa möten. Bris fungerar i denna del som kunskapsförmedlare i egenskap av expert och sakkunnig. Som grund ligger även Bris årsrapport som bidrar med värdefulla insikter i vårt förebyggande arbete för ungas psykiska hälsa.

I utbildningen finns även Bris med som en funktion under Råd och stöd dygnet runt. Deltagarna har via denna funktion möjlighet till stöd via Bris anonyma chatt- och mejlfunktion samt ungdomsforum.

Trygg-Hansas forskningsstiftelse har bidragit till UNICEF:s svenska studie och rapport Lyssna, vi har något att säga! (2021). Studien har genomförts av Karolinska Institutet och resulterat i en rapport där kvalitativt underlag har sammanställts från barn och unga i åldern 12–19 år i Sverige gällande deras tankar och åsikter kopplat till psykisk hälsa.

Studien är en del av en större global datainsamling som UNICEF genomfört och som ingår i State of the World’s Children 2021 rapport, där unga från låg-, medel- och höginkomstländer får sina röster hörda. UNICEF:s studie går i linje med det strategiska arbete som Trygg-Hansa bedriver gällande ungas psykiska hälsa. Studien lyfter ungas röster och utgör en god grund för det förebyggande arbete som Trygg-Hansa bedriver gällande ungas psykiska hälsa.

UNICEF fungerar som kunskapsförmedlare i egenskap av experter och bidrar med värdefulla insikter om vad unga behöver kopplat till psykisk hälsa.

Tilia är en ideell organisation som arbetar för unga/unga vuxnas psykiska hälsa. Tilia har cirka 1500 medlemmar, där merparten är unga och unga vuxna. Sedan starten 2012 har de mött och stöttat tusentals. Tilia har idag sex anställda och över hundra volontärer som är engagerade ideellt.

Tilias kunskap och material ligger till grund för del två – Tonårstiden, känslor och psykisk ohälsa. Tilia fungerar som kunskapsförmedlare i egenskap av experter med nära erfarenhet av psykisk ohälsa bland unga och bidrar med värdefulla insikter i vårt förebyggande arbete.

Vi på Bra Blir Bättre jobbar för att stärka det mentala välmåendet hos barn och unga. Via vår app erbjuder vi övningar som i förebyggande syfte kan stärka dig mentalt. Innehållet är framtaget i samarbete med leg. psykolog och är specialutformat för att passa just barn och unga. Tekniken som vi använder oss av utgår från medveten närvaro träning, på engelska kallad för mindfulness, som är en vedertagen metod för ökat mentalt välmående. Studier visar att regelbunden träning i medveten närvaro bland annat kan leda till: Förbättrad koncentrationsförmåga, ökad kreativitet, ökad inlärningsförmåga, förbättrad sömn, bättre känsloreglering, ökad självkänsla mm.

Här hos För alla unga har vi samlat ett antal övningar från appen som utgör grunden i vårt träningsprogram. Du hittar hela vårt utbud av övningar samt rekommenderade träningsprogram i appen Bra blir bättre – Mental träning för barn och unga, som finns tillgänglig i Appstore eller Google play.  Stort lycka till med din träning!


Wojciech Michno

Wojciech Michno är Medicine Doktor i Neurokemi vid Göteborgs Universitet. Wojchiech har en bakgrund inom beteende- och neurovetenskap och erfarenhet av stödjande arbete med barn och unga från utsatta miljöer. Hans specialintressen ligger inom områdena neurofeedback och mindfulness.

Wojciech har bidragit med sin kunskap till den del i utbildningen om Hjärnhälsa som handlar om stresshantering och återhämtning.

Lina Abdel-Halim

Lina Abdel-Halim studerar till läkare och gör hösten 2021 sin sista termin på Karolinska Institutets läkarprogram i Stockholm. Lina är ordförande för föreningen Studenter i forskning och har länge engagerat sig i ungas hälsa.

På sin fritid forskar Lina inom anestesi och covid-19 och hon arbetar även som underläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Lina är involverad i de delar som berör alkohol och droger och besitter stor erfarenhet av att förmedla kunskap till ungdomar kring hur dessa ämnen påverkar kroppen.

Pia Jonason

Pia Jonason är leg barnmorska, auktoriserad klinisk sexolog samt diplomerad mindfulnessinstruktör med lång erfarenhet inom arbete på ungdomsmottagningen. Pia bidrar med sin kunskap kring SRHR frågor (sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter) som avser området psykisk hälsa.

Erik Lindeman

Erik Lindeman är läkare på Giftinformationscentralen och expert på bland annat lustgas. Erik bidrar med sina kunskaper i För alla ungas podd.

Siri Helle

Siri Helle är psykolog, författare och föreläsare. Hon har tidigare arbetat med KBT-behandling av stress, depression och relationsproblem och är faktagranskare för 1177 Vårdguiden inom psykisk hälsa. Som författare har hon skrivit ett flertal böcker, bland andra Smartare än din telefon och Känslofällan, och bidrar med sina kunskaper om känslor, skärmtid och sociala medier i För alla unga.


För alla unga

Vi på Trygg-Hansa ser ungas psykiska hälsa som en av vår tids stora samhällsutmaningar – en utmaning som ofta ger fruktansvärda konsekvenser för individer, familjer och hela vårt samhälle. Det behövs mer resurser, kunskap och engagemang för att hjälpa de som är vår framtid. Som en del i vårt förebyggande arbete har vi skapat utbildningen För alla unga. Se mer om vårt arbete för att förebygga psykisk ohälsa och stötta familjer som drabbas

Fler av Trygg-Hansas satsningar för ungas psykiska hälsa

Vi stöder For A Better Day

Trygg-Hansa stöttar Tim Bergling Foundations initiativ For A Better Day inom ramen för vårt samarbete med Avicii Arena. Sedan december 2020 har unga människor under 25 år kunnat dela med sig av erfarenheter, tankar, idéer och förslag kopplat till psykisk ohälsa. Denna insamling av ögonblicksbilder från samtiden används för att belysa de utmaningar de unga står inför samt för oss övriga att lyssna och agera på.

Trygg-Hansa tar de ungas röster på allvar och använder deras insikter som grund i utbildningen För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa för högstadieskolor. De unga som tar del av vår utbildning kan även enkelt lämna sina åsikter via vår direktlänk till For A Better Day.